Бъдещето на пазара за куриерски услуги

Дали пазара за куриерски услуги навлизат нови фирми все още? Какво правят фирмите за куриерски услуги, за да спечелят доверието на обществото? Дали има сив сектор в тази сфера? Принципно са взаимно изключващи се двете понятия. Сив сектор е всъщност хазартната игра, без регламентирани отговорности ясно за куриер, без възможност условията да се променят. Какво правят фирмите като цяло? Правилата са еднакви за тях – честност трябва да има между партньорите, служителите и клиентите на и действително се стреми открито да е всичко, за да покаже всичко това. Всеки клиент може да следи пратките си и онлайн да оперира със сметките си, да види неговата пратка кой куриер е приел или доставил, работния процес свободно да наблюдава, посредством видеонаблюдение от сайта.

Фирмата взема участие в инициативи и социални проекти без афиширане, освен пряката си работа за куриерски услуги. Прави се по убеждение, че има смисъл, а не с рекламна цел. В подкрепа на грижата за децата, създаде за всички родители социална мрежа, която осигурява за много майки интернет среда да общуват помежду си и да разменят детски стоки при ниска транспортна цена за куриерски услуги.

Проектът на за защита на околната среда, е друга кауза е – работят с пликове, направени от рециклирана хартия, за да се събират отпадъците разделно и има правила – в компанията ползването на хартия е минимизирано, вътре във фирмата е електронен документо-оборотът, много от работещите в администрацията са непушачи и в офисите не се пуши. Фирмата е пощенски оператор за територията на София и България, съгласно Закона за Пощенските Услуги. Броят на индивидуалните клиенти нараства в пъти, в сравнение с фирмите, които ползват куриерски услуги. Това означава, че интересът на физическите лица за ползване на куриер, се повишава. При условие, че продължава да расте конкуренцията в бизнеса с куриерски услуги, с клиента има открити отношения – удобна и лесна комуникация между потребител и куриер, коректно изпълнение на ангажиментите.

е компания за куриерски услуги, основана през 2001 год., която само на територията на София оперира. В развитието си тя разшири мрежата си в цялата страна, а чрез свои контрагенти предлага и международни куриерски услуги. Тя разполага с материална база и добре обучен персонал за изпълнение на предлаганите услуги, при това с най-високи стандарти.

Как да познаем добрите и надеждни куриери

Клиентите на могат да участват във всякакви социални мрежи, като използват преференции. Хората могат в различни аукциони да търгуват онлайн, като си намират купувачи на стоките по този начин, или обратно – да закупят нужната стока на възможно най-добра цена, като оптимизират транспортните си разходи при много изгодни условия с куриер за това партньорство. Клиентите могат суми да плащат към мобилни оператори, институции, банки, комунални фирми, не малко нови неща, които на пазара за куриерски услуги се случиха през последните години.

При всяка промяна в в ценовата тарифа потребителя по договора се уведомява писмено с едномесечно предизвестие и новата тарифа се публикува в Интернет сайта. Заплащането на пратката по банков път или в брой следва от потребителя да се извършва или от подателя при приемане, ако е за негова сметка. Извършваните градски куриерски услуги могат от потребителите да бъдат заплащани в срокове, съгласно индивидуални договори. Цените не могат в тях да бъдат по-високи от цените, посочени в тарифата на .

При застрахователно събитие и невъзможност клиентът да предостави необходимата информация – на мобилните телефони идентификационни номера, или фабричните номера на преносимите компютри, застрахователно обезщетение Булстрад няма да изплати. За увредени пратки по вина на куриер частично, на увредената част се възстановява стойността, или при представяне на фактура за ремонт.

Как потребителят да разбере дали е коректна една фирма за куриерски услуги и докато използва услугите й няма да бъде подведен по някакъв начин? Потребителят би могъл само по това да се ориентира дори – фирмата за куриерски услуги какъв брой офиси има в страната, защото дълго съществуване е немислимо, ако не е удобен, полезен, или е подвела клиенти, или предлаганите услуги не отговарят на търсенето. Много бързо лошите услуга и качество стават очевидни. В стратегията на при създаването й е заложено да бъде гъвкав всеки куриер, понеже клиентите са взискателни и с право търсят най-доброто решение за себе си. Фирмата предлага да бъдат тествани услугите и чрез различни възможности, за да се убеди клиентът, че неговият куриер и е коректен. Тестването може и безплатно да е, дори на много ниска цена, а ако не е удовлетворено търсеното от клиента, той няма да има към никакви допълнителни ангажименти.

За статията са използвани материали от

Отговорности на куриера при пренос на пратка

Компаният за куриерски услуги винаги се стреми да предостави на своите клиенти през 12-те години работа удобни и все по-нови продукти, насочени към нуждите им. Само така успява да привлече от IT сектора множество фирми за клиенти, консултантски фирми и такива от рекламата, големи търговски компании. Сроковете за доставка се определят в зависимост от дестинацията и времето за изпълнение на поръчките. Такъв списък с куриерски услуги, срокове на доставка и дестинации са на Интернет страницата на дружеството поместени и в офиса на Оператора на видно място. При поискване от потребителите се предоставя на хартиен или електронен носител. От него се определят и сените на извършваните услуги.

Операторът по време и след извършване на услугата, се задължава да пази на кореспонденцията тайната; да спазва обявените параметри при предоставяне на услугите на ; на всички потребители предоставя достъп до услугата при еднакви условия; на потребителите предоставя информация за всички характеристики на услугата, цени и условия за ползване; уведомява за възникналите ограничения при извънредни обстоятелства в най-кратък възможен срок; взема становища по жалби, предложения от потребители, молби; при понесени щети обезщетява потребителите; поставя на видно място в офисите ценовите си за куриерски услуги и на интернет страницата.

Оператор или куриер не носи отговорност, ако откаже да получи пратката получателят или не се заплати дължимата сума в 14-дневен срок. При пренасочване заради грешен адрес на пратката към нов, се доставя с нова товарителница за куриерски услуги, след като първата се заплати, но при условие само, че е посещаван от куриер вече адресът. За неверни данни само потребителят носи отговорност. В случай на отказ получателят да заплати или получи пратката или обективни пречки за доставката има, операторът уведомява своевременно подателя. В 14 дневен срок пратката се връща и двете посоки заплаща а подателят на . Сумата на новата товарителница от страната се дължи, която е поръчала промяната. За подобно пренасочване от подателя разпорежданията писмено се правят или от получателя. Непотърсените пратки се задържат 14 дни и се унищожават после.