Отговорности на куриера при пренос на пратка

Компаният за куриерски услуги Rapido.bg винаги се стреми да предостави на своите клиенти през 12-те години работа удобни и все по-нови продукти, насочени към нуждите им. Само така Rapido.bg успява да привлече от IT сектора множество фирми за клиенти, консултантски фирми и такива от рекламата, големи търговски компании. Сроковете за доставка се определят в зависимост от дестинацията и времето за изпълнение на поръчките. Такъв списък с куриерски услуги, срокове на доставка и дестинации са на Интернет страницата на дружеството поместени и в офиса на Оператора на видно място. При поискване от потребителите се предоставя на хартиен или електронен носител. От него се определят и сените на извършваните услуги.

Операторът по време и след извършване на услугата, се задължава да пази на кореспонденцията тайната; да спазва обявените параметри при предоставяне на услугите на Rapido.bg; на всички потребители предоставя достъп до услугата при еднакви условия; на потребителите предоставя информация за всички характеристики на услугата, цени и условия за ползване; уведомява за възникналите ограничения при извънредни обстоятелства в най-кратък възможен срок; взема становища по жалби, предложения от потребители, молби; при понесени щети обезщетява потребителите; поставя на видно място в офисите ценовите си за куриерски услуги и на интернет страницата.

Оператор или куриер не носи отговорност, ако откаже да получи пратката получателят или не се заплати дължимата сума в 14-дневен срок. При пренасочване заради грешен адрес на пратката към нов, се доставя с нова товарителница за куриерски услуги, след като първата се заплати, но при условие само, че е посещаван от куриер вече адресът. За неверни данни само потребителят носи отговорност. В случай на отказ получателят да заплати или получи пратката или обективни пречки за доставката има, операторът уведомява своевременно подателя. В 14 дневен срок пратката се връща и двете посоки заплаща а подателят на Rapido.bg. Сумата на новата товарителница от страната се дължи, която е поръчала промяната. За подобно пренасочване от подателя разпорежданията писмено се правят или от получателя. Непотърсените пратки се задържат 14 дни и се унищожават после.